สำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
สำนักปลัดเทศบาล  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
นางสาวนภาวัลย์    บุญตัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานธุรการ  
นางดรุณี   พิรุฬห์วรวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางดลพร   ประสิทธิเขตรวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นายเกียรติศักดิ์    หมูจีนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
งานกิจการสภา  
นางสุภาวดี   ใจกลม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายอำนวยการ  
นางนัยนา  อินทจักร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานการเจ้าหน้าที่  
นางสาวสุเนตร  จงพิพัฒน์ธนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ผกา  สิทธิสารโกวิท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
นางสาวปิยะธิดา  ถาวะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
นางวิลาวัลย์  ฉั่วตระกูล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนิตยา  ศรีอาทิตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
นายสถิระ  เพ็ชรจู นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ  
นางสาวรัชกาล   ดาวทอง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการ 
นายยุทธนา  ทาคำฟู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  
นายสรวิศ   กุศล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานทะเบียนราษฎร  
นายวีรยุทธ  คำบุญเรือง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
นายเด่น  วงค์คำ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
นายเสกสรรค์  แปงใจดี เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน  
นางจิรธนา   ชิษณุธัญโชติ    เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน  
งานบัตรประจำตัวประชาชน  
นายพิศักดิ์    วงศ์พันธ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  
นายคมกฤษ  คงมั่น นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
งานข้อมูลทะเบียนราษฎร  
นางพรพรรณ   นามวงศ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  
นางสาวศุภมาส  หิรัญศักดิ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  
นางนิชนันท์   ปรมัตถ์ศรันย์ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
ฝ่ายปกครอง  
นายประพันธ์  ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  
นายภูวเดช  ดาระสุวรรณ เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นายประจิตร์  ปัญญาผาบ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายสนั่น   ขันตี เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายยิ่งยศ   ยศยิ่งยง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายประพันธ์  พิศไพร่ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายสงกรานต์  ชัยสุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายวิทวัส  วิเศษมี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายพิชัย  เชื้อเมืองพาน เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม