สำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  
  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง)
นายภูวิศ  วรรณพฤกษ์  
   
  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย  
  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)
นายอิทธิพล  สุนทรสีมะ  
   
  สำนักปลัดเทศบาล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวนภาวัลย์    บุญตัน  
   
  งานธุรการ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางดลพร   ประสิทธิเขตรวิทย์  
นายเกียรติศักดิ์    หมูจีนะ  
   
นายธราภัทร   ศิริวรธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   
  งานกิจการสภา
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุภาวดี   ใจกลม  
   
  ฝ่ายอำนวยการ
   
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางนัยนา  อินทจักร์  
   
  งานการเจ้าหน้าที่
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปิยะธิดา  ถาวะดี  
นางสาวชนกภัทร์  ชุมแสน  
นางวิลาวัลย์  ฉั่วตระกูล  
นางสาวนิตยา  ศรีอาทิตย์  
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายสถิระ  เพ็ชรจู  
  นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ  
นางสาวรัชกาล   ดาวทอง  
  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
  งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
นางสาวพวงพันธ์  เขื่อนเพชร  
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายยุทธนา  ทาคำฟู  
   
  ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
   
  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายสรวิศ   กุศล  
  งานทะเบียนราษฎร
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
นายวีรยุทธ  คำบุญเรือง  
นายเด่น  วงค์คำ  
  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน  
นายเสกสรรค์  แปงใจดี  
  งานบัตรประจำตัวประชาชน
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  
นายพิศักดิ์    วงศ์พันธ์  
นายคมกฤษ  คงมั่น  
  งานข้อมูลทะเบียนราษฎร
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  
นางพรพรรณ   นามวงศ์  
นางสาวศุภมาส  หิรัญศักดิ์  
  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
นางนิชนันท์   ปรมัตถ์ศรันย์  
  ฝ่ายปกครอง
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายประพันธ์  ช่างแก้ว  
  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
  นักจัดการงานเทศกิจปฎิบัติการ
นายภูวเดช  ดาระสุวรรณ  
  เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายพิชัย  เชื้อเมืองพาน  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายประจิตร์  ปัญญาผาบ  
นายสนั่น   ขันตี  
นายยิ่งยศ   ยศยิ่งยง  
นายประพันธ์  พิศไพร่  
นายสงกรานต์  ชัยสุข  
นายวิทวัส  วิเศษมี  

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม