สำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ - นามสกุล   ตำแหน่ง
นางนัยนา อินทจักร์ นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
นายสรวิศ กุศล นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
นายประพันธ์ ช่างแก้ว นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
นางสาวนภาวัลย์ บุญตัน นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
นางสุภาวดี ใจกลม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางดรุณี พิรุฬห์วรวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางดลพร ประสิทธิ์เขตรวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเกียรติศักด์ หมูจีนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุเนตร จงพิพัฒน์ธนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ผกา สิทธิสารโกวิท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปิยะธิดา ถาวะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิลาวัลย์ ฉั่วตระกูล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนิตยา ศรีอาทิตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสถิระ เพ็ชรจู นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาวรัชกาล ดาวทอง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นายยุทธนา ทาคำฟู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวีรยุทธ คำบุญเรือง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายเด่น วงค์คำ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายเสกสรร แปงใจดี เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางจิรธนา ชิษณุธัญโชติ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายพิศักดิ์ วงค์พันธ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายคมกฤษ คงมั่น นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางพรพรรณ นามวงค์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวศุภมาส หิรัญศักดิ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสุนิชนันท์ ปรมัตถ์ศรันย์ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
นายประจิตร์ ปัญญาผาบ เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายสนั่น ขันตี เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายยิ่งยศ ยศยิ่งยง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายประพันธ์ พิศไพร่ เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายสงกรานต์ ชัยสุข เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายวิทวัส วิเศษมี เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายพิชัย เชื้อเมืองพาน เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
จ.อ.ปณิธาน สุพร นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
นายภูวเดช ดาระสุวรรณ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม