กองสวัสดิการสังคม


 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ

 

ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัด

 

ระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและ

 

สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณี

 

ท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ปรึกษา แนะนำหรือ

 

ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่น ๆ ที่

 

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1.  งานพัฒนาชุมชน

1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 

 

2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

 

3. งานจัดระเบียบชุมชน

 

4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำ

 

      บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

 

5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แกชุมชน

 

6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

 

          วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล

 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

 

   เครือข่ายสตรี เครือข่าย OTOP และสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลนครเชียงราย

 

8. งานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

9. งานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

 

10. งานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนจน

 

และโครงการเมืองน่าอยู่

 

11. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน

 

12.  ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

 

13.  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 

 

14. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

 

15. งานจัดระเบียบชุมชน

 

16. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำ 

 

   บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

 

17.  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

 

18. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

 

   วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล      

 

19. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

 

    เครือข่ายสตรี เครือข่าย  OTOP และ สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลนครเชียงราย

   

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสังคมสงเคราะห์

1. งานสงเคราะห์ ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

 

2. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

 

3. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

 

4. งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

 

   ดำเนินชีวิตในครอบครัว

 

5. งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

 

6. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

 

7. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์ผู้หญิงบางประเภท

 

8. งานประสานและร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

9. งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

2. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง

 

ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

 

2. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม

 

สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

 

3. งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ

 

ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

 

4. งานสังคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัดถูกทอดทิ้ง

 

5. งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน 

 

เครื่องแบบเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ

 

6. งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

3. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. งานสารบรรณ

 

2. งานจัดทำประกาศ คำสั่ง

 

3. ปฏิบัติ และรับผิดชอบงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ

 

  การให้บำเหน็จ ความชอบ  กรณีพิเศษแก่พนักงานและพนักงานจ้าง

 

4. มีหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานครื่องราช-อิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงาน

 

5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ

 

จัดจ้าง และตั้งฎีกา

 

6.งานโอนเงินงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม

 

งานจัดทำฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย

 

ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

 

7. ติดตามงานจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีของกองสวัสดิการสังคม

 

8. งานควบคุมภายใน

 

9. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

 

10. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการ เรื่อง

 

สถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

 

11.งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

 

12. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

 

13. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

 

14. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

 

15.งานตั้งฎีกาเงินเดือน และค่ารักษาพยาบาล ภายในกองสวัสดิการสังคม


Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม