กองสวัสดิการสังคม


ส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
7. กองสวัสดิการสังคม - มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ
  ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัด
  ระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและ
  สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณี
  ท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ปรึกษา แนะนำหรือ
  ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่น ๆ ที่
  เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 1.  งานพัฒนาชุมชน 1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  
  2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
  3. งานจัดระเบียบชุมชน
  4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำ
        บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
  5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แกชุมชน
  6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
            วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
  7. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
     เครือข่ายสตรี เครือข่าย OTOP และสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลนครเชียงราย
  8. งานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  9. งานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
  10. งานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนจน 
  และโครงการเมืองน่าอยู่
  11. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
  12.  ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  13.  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  
  14. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
  15. งานจัดระเบียบชุมชน
  16. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำ  
     บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
  17.  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
  18. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
     วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล       
  19. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน  
      เครือข่ายสตรี เครือข่าย  OTOP และ สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลนครเชียงราย
7.2 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.3 งานสังคมสงเคราะห์ 1. งานสงเคราะห์ ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
  2. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
  3. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
  4. งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
     ดำเนินชีวิตในครอบครัว
  5. งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
  6. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
  7. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์ผู้หญิงบางประเภท
  8. งานประสานและร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์
  9. งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
1.4 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง 
  ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
  2. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
  สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  3. งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ
  ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
  4. งานสังคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัดถูกทอดทิ้ง 
  5. งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน  
  เครื่องแบบเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ
  6. งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
7.3 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานสารบรรณ
  2. งานจัดทำประกาศ คำสั่ง
  3. ปฏิบัติ และรับผิดชอบงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
    การให้บำเหน็จ ความชอบ  กรณีพิเศษแก่พนักงานและพนักงานจ้าง
  4. มีหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานครื่องราช-อิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงาน
  5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
  จัดจ้าง และตั้งฎีกา
  6.งานโอนเงินงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม
  งานจัดทำฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย
  ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
  7. ติดตามงานจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีของกองสวัสดิการสังคม
  8. งานควบคุมภายใน
  9. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  10. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการ เรื่อง
  สถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  11.งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
  12. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  13. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  14. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  15.งานตั้งฎีกาเงินเดือน และค่ารักษาพยาบาล ภายในกองสวัสดิการสังคม
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม