กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     -  เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
        กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
        งานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านการสาธารณสุข
        งานสัตวแพทย์  
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานวางแผนสาธารณสุข 1. วางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
      แผนพัฒนาเทศบาล
  2. จัดทำแผน / โครงการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาล
  3. งานประสานแผนการปฏิบัติงานของทุกงานในกองและหน่วยงาน
      อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. งานจัดทำเอกสารข้อมูลด้านสาธารณสุขประกอบการส่งผลงาน
      ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประกอบการขอกำหนด
      ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  5. งานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
      ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  6. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่วิชาการสาธารณสุขแก่
      หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  7. งานประเมินผลงานด้านสาธารณสุข วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
        ประจำเดือน รวบรวมจัดทำรายงานประจำปีของกองสาธารณสุขฯ
  8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานกวาดทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าในเขตเทศบาล
  2. งานกวาดทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล
  3. งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล
  4.งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล
  5. งานเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ
  6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะตาม พรบ.การสาธารณสุข
  2. งานสุสานและฌาปนสถาน
  3. งานสุขาภิบาลตลาดสด
  4. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
  5. งานสถานที่จำหน่าย - สะสมอาหาร / จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
     สาธารณะ
  6. งานสุขาภิบาลสถานประกอบการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  7. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  8. งานสุขาภิบาลโรงเรียน
  9. งานสุขาภิบาลร้านเสริมสวยและแต่งผม
  10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสัตว์แพทย์ 1. งานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า
      โรคไข้หวัดนก โรคแท้งติดต่อ ฯลฯ 
  2. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า
      ที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
  3. งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพ
     เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
  4. งานควบคุมโรงฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
  5. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  6. งานควบคุมระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากโรงฆ่าสัตว์
  7. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
  8. เก็บรักษาเอกสารของงานที่รับผิดชอบ
  5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.3 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานสารบรรณ
  2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
      ติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
  3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร
      และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  5. งานสาธารณกุศลของกองสาธารณสุขฯและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอ  ความร่วมมือ
  6. งานรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน
  7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
      หรือผู้ทำคุณประโยชน์
  8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ
        การให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
  11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ 
  12. งานสวัสดิการต่าง ๆ 
  13. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  14. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม