กองช่าง


ส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    -  เกี่ยวกับการสำรวจ   ออกแบบ   การจัดทำข้อมูล
       ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบ  คุณภาพวัสดุ
       งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง
       งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการ
       ปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุม
       การก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม
       เครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
       ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษา
       เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม 
       เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่
      น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ  มอบหมาย
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานวิศวกรรม 1. ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
  2. งานวางโครงการและการก่อร้างด้านวิศวกรรม
  3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
  4. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้าน
  วิศวกรรม
  5. งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
  6.งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียด
  ทางด้านวิศวกรรม
  7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
  8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
  9. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
  10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
  2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
  มัณฑนศิลป์
  3. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
  4. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม
  ตามกฏหมาย
  5. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถานปัตยกรรม
  6. งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
  7. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
  8. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
  9. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
  10. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ
  11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
3. งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานจัดทำผังเมืองรวม
  2. งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
  3. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
  4. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
  5. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
  6. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
  7. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
  8. งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
  9. งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  10. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมือง
  11. งานวิเคราะห์วิจัยด้านผังเมือง
  12. งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
  13. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2  ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสาธารณูปโภค 1. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้ง
  อื่น ๆ ฯลฯ
  2. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
  3. งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
  4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
  5. งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  6. งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
  7. งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
  8. งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
  9. ดูแลควบคุมโรงงาน้ำพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากกรมทางหลวงและ
  กรมทางหลวงชนบท
  10. ดูแลควบคุม ซ่อมแซมถนนที่ถ่ายโอนจากกรมทางหลวงและ
  กรมทางหลวงชนบท
  11. ดูแลควบคุมลำน้ำที่ถ่ายโอนจากกรมขนส่งทางน้ำพาณิชย์นาวี
  12. ปรับปรุงข้อมูล GIS ในส่วนของงานสาธารณูปโภค
  13. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 
  สวนหย่อม ฯลฯ
  2. งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  3. งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
  4. งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
  5. งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
  6. งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
  7. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
  8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.  งานไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานออบแบบ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ
  2 งานประมาณราคา
  3. งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
  4. งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
  5.งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
  6. งานโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์)
  7. ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
  8. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาล 2
  9. งานช่อมบำรุงไฟฟ้าโรงเรียนสังกัดเทศบาล
  10.งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล
  11. งานอื่นที่เกี่ยวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานจัดสถานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานออกแบบ จัดสถานที่ ในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ
  2.งานประมาณราคา
  3. งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
  4. งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสถานที่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. งานศิลป์ เช่น  ออกแบบป้าย,เขียนป้าย, เขียนแบบงานศิลป์
  6. งานประมาณราคา  งานจัดสถานที่, งานศิลป์
  7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
  2. งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
  3. งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
  4. งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
  5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานกำจัดขยะมูลฝอยและ 1. งานกำจัดขยะมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล 2. งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
  3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานควบคุมและตรวจสอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การบำบัดน้ำเสีย 1.งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการ
  บำบัดน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
  2. งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้
  ปล่อยน้ำเสียทำลายสถาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง 
  ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต
  3. งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจ
  สอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
  4. งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย
   - น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
  5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า
  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย
  2. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย 
  ท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง
  3. งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย
  4. งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำ น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
  5. งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อดักไขมัน
  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานสารบรรณ
  2. งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
  อุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และ
  พนักงานเทศบาล
  4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  5. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
  และผู้ทำคุณประโยชน์
  7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  8. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  9. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ
  ความชอบกรณีพิเศษ
  10. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม