กองคลัง


ส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    -  เกี่ยวกับงานการจ่าย   การรับ   การนำส่งเงิน  การเก็บ
       รักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ
       ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน
       เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำ
      งบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ 
      การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และ
      รายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลอง
     ประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล
     และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.1  ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
  งานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์   และกิจการพาณิชย์
 1.  งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
   ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
  2.  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
  ในการจัดเก็บรายได้
  3.  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
  4.  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปี
  ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
  5.  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
  6.  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
  7.  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
  จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
  8.  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของ
  ผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
  9.  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีเบื้องต้น   เพื่อนำเสนอ
  พนักงานเจ้าหน้าที่
  10.  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
  11.  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
  12.  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และ
  ภาษีป้ายในทะเบียนเงินรายรับ  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  ( ผ.ท.5 ) 
   ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
  13.  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  14.  งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
  15.  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
  16.  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
  17.  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
  18.  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
  ทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ภายในกำหนด
  ของแต่ละปี
  19.  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
  ทรัพย์สินภายในกำหนด
  20.  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด
  21.  งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
  ภาษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี)โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
  22.  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
  23.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงราย
  2.  งานจัดทำสัญญาเช่า  การโอนสิทธิการเช่า  การต่ออายุสัญญาเช่า
  3.  งานจัดเก็บค่าเช่า
  4.  งานประสานกับฝ่ายนิติการเกี่ยวกับกฏหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
  5.  งานตรวจสอบทรัพย์สินที่จะจัดหาประโยชน์ฯ
  6.  งานบริหารกิจการตลาด
  7.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตลาดสดเทศบาลฯ
  8.  งานประสานงานกับคณะกรรมการตลาดสด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ในการดำเนินกิจการตลาดสด
  9.  งานจัดทำประกันภัยในทรัพย์สินของเทศบาลฯ
  10.  งานจัดเก็บรายได้ขนส่งจังหวัดเชียงราย
  11.  งานจัดเก็บรายได้การออกอาชญาบัตร
  12.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานเร่งรัดรายได้ งานเร่งรัดรายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.งานจัดทำทะเบียนคุมผู้ค้างชำระภาษี
  2.งานตรวจสอบลูกหนึ้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  3.งานตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่
  4.งานตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย
  5.งานติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ  ภาษีทุกประเภท
  6.งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ยื่นแบบ
  และชำระภาษีรายที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
  7.งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี
  กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
  8.จัดทำหนังสือแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด.8, ภ.ป. 3
  9.งานติดตามเร่งรัดลูกหนี้ร่วมกับนิติกรโดยไม่ให้ขาดอายุความ
  10.งานรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ค้างชำระภาษี
  11.งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
2.2  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงิน
  และบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  และงานสถิติการคลัง
1.  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  2.  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  3.  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
  4.  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
  5.  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  6.  งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
  7.  จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  2.  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานการซื้อและการจ้าง
  2.  งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  3.  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  4.  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  5.  งานการจำหน่ายพัสดุ
  6.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.  งานสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานจัดทำสถิติรายรับ  และรายจ่ายจริง  ประจำปีงบประมาณ
  2.  สรุปค่าใช้จ่ายเงินรวมเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงิน
  3.  จัดทำสิถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
  4.  จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ/และงบประมาณคงเหลือ
  5.  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
  6.  จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
  7.  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของกองช่าง กองสวัสดิการสังคม 
  กองคลัง  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย  และกองวิชาการและแผน
  8.  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  9.  จัดทำรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ( โอนลด - โอนเพิ่ม)
  10.  รายงานรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
  11.  การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
  12.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
1.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
  2. งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม
  3.  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  4.  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  5.  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  6. งานปรับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ภาษี (ผ.ท.1, 2, 3, 8, 9, 12, 13)
  7.  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
  8.  การจัดทำรายงานเสนองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  9.  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
  10. การจัดทำรายการปรับลดข้อมูล (ตามแบบ  1)
  11.  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  12.  งานรับแจ้ง  ตรวจสอบ และออกหลักฐานตามคำร้องขอยกเว้นภาษีโรงเรือน
  และที่ดิน (ภ.ร.ด.4)
  13. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
2. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ทะเบียนทรัพย์สิน 1.  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน
  และที่ดิน
  2.  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
  3. งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี  แบละข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4.  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนาเอกสารต่างๆ
  5.  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ผ.ท.1, 2, 3,
   4, 5, 6, 9, 11, 12, 17 ) 
  6. งานบริการปรับปรุงข้อมูลป้าย  กรณียกเลิก หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด
   ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.3,4)
  7. งานบริการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (LTAX)
  8. งานบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  9.  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  10. งานตรวจสอบรหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน  และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี
  11.  งานจัดทำรายงานการปรับข้อมูล (ตามแบบ 2)
  12.  งานเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
  13.  งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  14.  จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน
  15.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของกองดังต่อไปนี้
  1.  งานสารบรรณ
  2.  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  3.  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร
  และพนักงานเทศบาล
  4.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  5.  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  6.  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  7.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา
  และผู้ทำคุณประโยชน์
  8.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกอง
  9.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ
  ความชอบเป็นพิเศษ
  11. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
  12.  งานสวัสดิการของกอง
  13. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวก
  แก่ประชาชน
  14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม