สำนักการศึกษา


ส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
6.สำนักการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
  การศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและ
  การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยมีงานธุรการ  งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย
  โอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์
  และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  
  ศิลปวัฒนธรรม   งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
  การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
6.1 ส่วนบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1.  งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
    -  งานการเจ้าหน้าที่      1.1. งานบำเหน็จความชอบ
       1.2  งานทะเบียนประวัติ
       1.3  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  2.  งานบริการบุคลากร ได้แก่
       2.1  การลาทุกประเภท
       2.2  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
       2.3  การขอมีบัตรประจำตัว
       2.4  การขอหนังสือรับรองบุคคล
       2.5  การขออนุญาตให้พนักงานเทศบาลไปต่างประเทศ 
       2.6    การขออนุญาตให้พนักงานเทศบาลออกนอกพื้นที่
       2.7  การขอพระราชทานเพลิงศพ
  3.  งานออกจากราชการ
       3.1    การเกษียณอายุราชการ
       3.2    การลาออกจากราชการ
  3.3 การให้ออกจากราชการกรณีอื่นๆ  (ขาดคุณสมบัติ , ทุพพลภาพ, 
  หย่อนสมรรถภาพ)
       3.4  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  4. งานสรรหาและบรรจุ
       4.1  การสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก
       4.2    การบรรจุเข้ารับราชการใหม่
  5.  งานแต่งตั้ง  ย้าย  โอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
       5.1   การแต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
       5.2  การย้ายพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
       5.3  การโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       5.4  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
       5.5  การรักษาราชการแทน
  6.  งานเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเทศบาล / พนักงานครู
  7.  งานบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (จ.18)
  8.  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
  9.  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  10.  การดำเนินการทางวินัยพนักงานครู
    - งานวางแผนบุคคลและ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ 1.  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
  2.  งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
  3.  งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
  4.  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
  5.  งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย
  6.  งานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  7.  งานจัดทำแผนขอรับเงินอุดหนุนประจำปีในการพัฒนาและส่งเสริม
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        -  งานการศึกษาปฐมวัย 1.  การบริหารงานและการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียน
       ในสังกัด
  2. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ได้แก่
       2.1  การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
       2.2  การส่งเสริมและพัฒนาครูพี่เลี้ยงและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
              ในสังกัด
       2.3  การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
       2.4  การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ  ครุภัณฑ์  สื่อการเรียน
       2.5  การดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
  3.  งานจัดทำแผนงานขอรับเงินอุดหนุนประจำปีในการพัฒนางานการศึกษา
       ปฐมวัย 
  4.  งานประสานหน่วยศึกษานิเทศก์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
     -  งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานงบประมาณ
       1.1 งานจัดทำแผนขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ
       1.2  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
       1.3  งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
       1.4  งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
       1.5  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
       1.6  งานอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
       1.7  งานอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณสถานที่ภายในโรงเรียน
  2.  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
       2.1  การจัดตั้ง ยุบเลิก ขยายชั้นเรียน หรือห้องเรียน
       2.2  งานวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
       2.3  งานโครงการอาหารกลางวัน / อาหารเสริม (นม)
       2.4  งานโครงการสวัสดิการนักเรียน
       2.5  งานโครงการสอนพิเศษวันหยุดราชการ
       2.6  งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3.  งานประสานงานและบริการ
       3.1  การจัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ  และใบประกาศนียบัตร
       3.2  งานประสานเกี่ยวกับการขอใช้วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะของโรงเรียน
       3.3  งานค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของโรงเรียน
       3.4  งานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะของโรงเรียน
-  งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
       1.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
       1.2  งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา
       1.3  งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา
       1.4  งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์
              นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
       1.5 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
       1.6  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
              ท้องถิ่น
       1.7 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
       1.8  งานประกาศเด็กเข้าเรียนตามอายุเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
       1.9  แผนการรับนักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 
       1.10  ประกาศการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
       1.11  ข้อมูลสารสนเทศและสถิติการเรียนต่อของนักเรียน
       1.12   การจัดซื้อแบบพิมพ์ ใบประกาศนียบัตร
  2. งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน
  2.1   งานทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
  2.2    งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
  2.3   งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  2.4   งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
  3. งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
       3.1  งานสารวัตรนักเรียน
       3.2  งานความมั่นคงของชาติ
       3.3  งานการป้องกันโรคเอดส์
       3.4  งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
       3.5  งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  4.  งานส่งเสริมและบริการกิจการนักเรียน
       4.1    งานศึกษานอกสถานที่
       4.2   งานเทียบโอนผลการเรียน
   
       4.3  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
              ความสามารถพิเศษ
  5.  งานข้อมูลสารสนเทศและสถิติเกี่ยวกับกิจการนักเรียน
  6.  งานจัดทำแผนงานขอรับเงินอุดหนุนประจำปีในการพัฒนา
        กิจการนักเรียน
2. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
1. ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
 - งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ได้แก่
     1.1  การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
     1.2  การส่งเสริมและพัฒนาครูพี่เลี้ยงและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
     1.3  การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
     1.4  การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ  ครุภัณฑ์  สื่อการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
    1.5  การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
           (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
  2.  งานจัดทำแผนงานขอรับเงินอุดหนุน / เงินรายได้ประจำปี
       ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  3.  งานจัดทำแผนขอรับเงินอุดหนุนประจำปีในการพัฒนาและ
       ส่งเสริมครูการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  4.  งานประสานหน่วยศึกษานิเทศก์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
       และพัฒนาผู้เรียน
  5.  งานการศึกษาผู้ใหญ่  วิทยาลัยชุมชนหรือการศึกษาที่ไม่ใช่
        การศึกษาภาคบังคับ
  6.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
        สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ
  7.  งานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและ
       ตามอัธยาศัย
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชน
  2.  งานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของเยาวชนและประชาชน
  3.  งานจัดทำแผนขอรับเงินอุดหนุนประจำปีในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  ทางการศึกษา 1.  งานห้องสมุดเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
  2.  งานพิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน
  3.  งานเครือข่ายทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4.  งานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ
       เครือข่ายทางการศึกษา
  5.  งานจัดทำแผนขอรับเงินอุดหนุนประจำปีในการพัฒนาและ
       ส่งเสริมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
2. ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม  
        -  งานกิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนสถาน ทำนุบำรุงโบราณสถาน
        และโบราณวัตถุ
  2.  งานการดำเนินงานเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา  รัฐพิธี และ
       วันสำคัญของท้องถิ่น
  3.  งานส่งเสริมและพัฒนาด้านกิจการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และ
  ผู้นำทางศาสนา 
  4.  งานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการศาสนา
 - งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2.  งานบำรุงดูแลรักษาอาคารนิทรรศการการแต่งกายชนเผ่า 
       (สวนตุงและโคม ฯ)
  3.  งานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานประเพณี  ศิลปและวัฒนธรรม
 3. ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
       -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานวันเยาวชนเทศบาล งานวันเด็กแห่งชาติ
  2.  งานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
  3.  งานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กและเยาวชน
  2.  งานจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย
   
  3.  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬา  การดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬา
      และอุปกรณ์การกีฬา
  4.  งานขออนุญาตใช้สนามกีฬา  อุปกรณ์กีฬาและการอำนวย
       ความสะดวกแก่ผู้ใช้
  5.  งานพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนเทศบาล
  6.  งานส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
  7.  งานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
     - งานแผนและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการของสำนักการศึกษา
  2.  งานระบบข้อมูลสารสนเทศ      
  3.  งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตาม
       นโยบายและแผน
     - งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการศึกษา
  2.  งานประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อ
        สาธารณชน
   
     - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานธุรการสำนักการศึกษา   ได้แก่
       1.1  งานสารบรรณสำนักการศึกษา
       1.2  การรับส่งงาน และการมอบหมายหน้าที่การงาน
       1.3  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
       1.4  การประชุมภายในสำนักงานและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
       1.5 การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
  2.  งานพัสดุสำนักการศึกษา  ได้แก่
       2.1  งานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา
       2.2  งานควบคุมวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักการศึกษา
       2.3  งานตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา และการจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์
  3.  งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสำนักการศึกษา
   
  4. งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  ได้แก่ การควบคุมภายใน   
      การจัดทำระเบียบประกาศ  การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการ  
     และการมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
  5.  งานประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุรุสภา เป็นต้น
  6.  งานสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักการศึกษา
  7.  งานติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ฯ 
       ของสำนักการศึกษา
  8.  งานเกี่ยวกับวันสำคัญ และรัฐพิธีต่าง ๆ 
  9.  งานขออนุมัติเบิกค่าสำรองจ่ายฯ (การศึกษาดูงาน) และค่าสาธารณูปโภค
  10.  งานจัดทำแผนงานขอรับเงินอุดหนุนประจำปีในการพัฒนา
         สำนักการศึกษา
          - งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินและตรวจฎีกา
  2. การขอโอนเงินงบประมาณประจำปี
  3.  จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
  4. งานจัดทำค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครู
  5.  การจัดทำงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้งบประมาณ
  6. งานสวัสดิการพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ
  7.  งานบำเหน็จบำนาญของพนักงานครูและลูกจ้างประจำ
  8. งานเบิกจ่ายเงินประจำเดือน  ได้แก่
       -  การเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติ (กบท. ครู)
       -  การเบิกจ่ายเงิน ชดบ ครู
       -  การเบิกจ่ายเงินเพิ่ม 25 %
       -  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆทุกงาน
       -  หนังสือรับรองเงินเดือนทุกประเภท
       -  หนังสือรับรองการมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
  9.  งานบริการสวัสดิการอื่น ๆ   ได้แก่
       -  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย  (สำนักฯ และครูบำนาญ)
       -  งานครุสภา ( สำนัก ฯ  / ครู / ครูบำนาญ)
       -  งาน ชพค. / ชพส. / สสค.
       -  โครงการสวัสดิการคุรุสภา / สวัสดิการ สกสค. / เงินกู้ ชพค. / ชพส.
       -  รายงานการหักเงินส่งกองคลังก่อนวันที่ 15 เพื่อส่ง ธ. กรุงไทย
       -  การส่งเงินให้แก่ครุสภา
  10.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของฝ่ายบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการจัด
         การศึกษา  หน่วยศึกษานิเทศก์ / ฝ่ายการศึกษานอกระบบและ
         ตามอัธยาศัย และงานกิจการนักเรียน
  11.  การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างของลูกจ้าง
         สังกัดสำนักการศึกษา
  12.   การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนัก
          การศึกษา
  13. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักการศึกษา
  14.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและ
         วัฒนธรรม  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานโรงเรียน
  15.  การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ค่าตอบแทน  เงิน
         วิทยฐานะ  เงินเพิ่มต่าง ๆ และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
  16.  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ภารโรง) เงินเดือนพนักงานจ้าง
         ตามภารกิจ  เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานครู พนักงานจ้าง
  17.  การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านพนักงานครู
6.3. หน่วยศึกษานิเทศก์  
     4.1 งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            เรียนรู้ 1.  ประสานงานและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
       เด็กเล็กในสังกัด
  2.  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  3.  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4.  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ
       กระบวนการเรียนรู้
  5.  งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  6.  งานนิเทศ  ติดตามผลการศึกษาแผนงาน / กิจกรรม / โครงการตามนโยบาย
     4.2 งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
  2.  งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
  3.  งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
  4.  งานทดสอบทางการศึกษา
     4.3 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            การประกันคุณภาพการศึกษา 1.  งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  2.  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
  3.  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
       ภายนอกสถานศึกษา
  4.  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
     4.4 งานพัฒนาสื่อ  นวตกรรมและ มีหน้าที่เกี่ยวกับ           
            เทคโนโลยีทางการศึกษา 1.  งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  2.  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
       เทคโนโลยีทางการศึกษา
  3.  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
       การศึกษา
     4.5 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
  2.  งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย การนิเทศของสำนักการศึกษา
        เทศบาลนครเชียงราย สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
  3.  งานนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการจัด
       การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
  4.  งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  5.  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา
  6.  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
       การศึกษา

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม