กองการแพทย์


  กองการแพทย์
   
  ฝ่ายบริการการแพทย์
  งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด
นางพรทิพย์    จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
นางรัชนีกรณ์    ลายจุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางสาวกฤษดาพร   เพชราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
นางสาวทิพวรรณ  วงศ์น๊อต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
   
  งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2   สันหนอง
นางจินดา   อ่ำเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
นางสาวธัญชนก    แสงโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางจินตนา   ยูงรัมย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
  งานทันตสาธารณสุข
นางสาวณัฐณฐิตา  มหาวงศ์นันท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
นางสาวกรรณิการ์  ฝักฝ่าย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
   
  งานเวชกรรมสังคม
นางสาวสุคนธา   ใจกล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวอรประภา  ยศภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวกฤษณา  คำแพงคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางผกาทอง  อุปันโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์   แสงสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสุนิดา พรมนิกร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวพรรณธิพา  จันตาล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   
  งานการเงินและบัญชี
นางลำดวน   พลนรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางสาวชนิดา  คำแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
   
  งานธุรการ
นางธัญสินี   วงค์สุภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  หน่วงงานตรวจสอบภายใน
นางประภาวรินทร์   ใจทน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม