กองการแพทย์


 
ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับ
นางพรทิพย์    จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพ ชพ
นางสาวฤษดาพร  เพชราช พยาบาลวิชาชีพ ชก
นางรัชนีกรณ์    ลายจุด พยาบาลวิชาชีพ ชก
นางจินดา       อ่ำเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ ชพ
นางสาวธัญชนก     แสงโชติ พยาบาลวิชาชีพ ชก
นางสาวสุภคณา  มหาวงศ์นันท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชง
นางสาวกรรณิการ์  ฝักฝ่าย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปก
นางผกาทอง        อุปันโน นักวิชาการสาธารณสุข ชก
นางสาวสุคนธา  ใจกล้า นักวิชาการสาธารณสุข ชก
นางกัญญามน   พงษ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ชก
นางสุนิดา   พรมนิกร นักวิชาการสุขาภิบาล  ชก
นางธัญสินี      เมืองมูล เจ้าพนักงานธุรการ ชง
นางลำดวน  พลนรัตน์ จพง.การเงินและบัญชี ชง

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม