กองการแพทย์


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  กองการแพทย์
  งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
นางพรทิพย์    จันทร์ตระกูล  
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางรัชนีกรณ์    ลายจุด  
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
นางสาวกฤษดาพร   เพชราช  
นางสาวทิพวรรณ   วงศ์น๊อต  
  งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2  สันหนอง
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
นางจินดา   อ่ำเอี่ยม  
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางสาวธัญชนก    แสงโชติ  
นางจินตนา   ยูงรัมย์   
นางสาวชรินรัตน์  บุญเรือง  
  งานทันตสาธารณสุข
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
นางสาวณัฐณฐิตา  มหาวงศ์นันท์  
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
นางสาวกรรณิการ์  ฝักฝ่าย  
  งานเวชกรรมสังคม
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสุคนธา   ใจกล้า  
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางกัญญมน   พงษ์สุวรรณ  
นางสาวอรประภา  ยศภูมิ  
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางผกาทอง  อุปันโน  
  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสุนิดา  พรมนิกร  
นางสาวพรรณธิพา  จันตาล  
  งานการเงินและบัญชี
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางลำดวน   พลนรัตน์  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
นางสาวชนิดา  คำแก้ว  
  งานธุรการ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางธัญสินี   วงค์สุภา  

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม