กองวิชาการและแผนงาน


ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
     
     
นางอารีย์ ศรีนิเวศน์ นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
นางสาววรินิล อิ่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจิระวัฒน์ ยะแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางประภาวรินทร์ ใจทน นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาววรรณภา พุทธจันทร์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นายจักรพงษ์ แสงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนาราภัทร สิทธิกัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิราณี บุญมาภิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายปืนทอง ชีพสุกใส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายรุ่งโรจน์ ชาวน่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐนาฎลดา ปิ่นแจ้ง นิติกรชำนาญการ
นางสาวสุดธิดา จันทรประเทือง นิติกรชำนาญการ
นางสาวกุลรัศมิ์ กองสุเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม