กองสวัสดิการสังคม


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  กองสวัสดิการสังคม
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
นายนนทพัฒ  ถปะติวงศ์  
   งานธุรการ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางวรรณภา  คำพัฒน์  
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นางสาวนภาพร   จันทร์แก้ว  
  ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นายจันทร์ทอน  คำแสน  
  งานพัฒนาชุมชน
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นายพลกฤษณ์   บุญช่วย  
นางสาวจิราพร   อนุรักษ์  
นางสาวสุดารัตน์   ไชยสุภาพ  
  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางธิดารัตน์  ไข่แก้ว  
  งานสังคมสงเคราะห์
  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
นายเฉลิมวุฒิ   สังสดี  
นายยงยุทธ  กันทะจิตร์  
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางสุกัลยา  โพธิวัฒน์  
  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
นางสาวฤทัยรัตน์  สุพะนานัย  

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม