กองสวัสดิการสังคม


  กองสวัสดิการสังคม
นายนนทพัฒ  ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
   
  หน่วยศึกษานิเทศก์
นางธัญญรัตน์  คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณณัตถ์  ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   
   งานธุรการ
นางวรรณภา  คำพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางสาวนภาพร   จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   
  ฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายจันทร์ทอน  คำแสน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
   
  งานพัฒนาชุมชน
นายพลกฤษณ์   บุญช่วย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นางสาวจิราพร   อนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นางสาวสุดารัตน์   ไชยสุภาพ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
   
  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางธิดารัตน์  ไข่แก้ว หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
   
  งานสวัสดิการสังคม
นายเฉลิมวุฒิ   สังสดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นายยงยุทธ  กันทะจิตร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นางสุกัลยา  โพธิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
นางสาวฤทัยรัตน์  สุพะนานัย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม