กองสวัสดิการสังคม


ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลาง
นางธิดารัตน์ ไข่แก้ว นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น
นายจันทร์ทอน คำแสน นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น
นายพลกฤษณ์ บุญช่วย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราพร อนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุภาพ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางวรรณภา คำพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนภาพร จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม