กองช่าง


ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
     
นายประสงค์ จันทร์ฉ่อง นักบริหารงานช่างระดับต้น
นายสุเจนต์ ไขแสงจันทร์ นักบริหารงานช่างระดับต้น
นายนิวัต ว่องวรรธนะกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ ชื่นจิตกุลถาวร วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา จงเจริญ วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายธนกร ชนวาศิลป์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายฤทธิเดช ไชยมงคล นายช่างโยธาอาวุโส
นายสันติ ประทุมคำ นายช่างโยธาอาวุโส
     
นางกิรณา ใจนนท์ถี นายช่างเขียนแบบอาวุโส
นายพลลพ สุนะพรม นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายพิทักษ์ เครือรัตนกุล นักผังเมืองชำนาญการ
นายณัฐดนัย เชื้อศิริถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวารี ยอดแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส
นายเพลิน ปันณะกูล นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤษฎา กุศล นายช่างโยธาอาวุโส
  พิรุ  
นายชัชวาลย์ สมแสง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายภูศกร ฟูน้อง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายแสวง บังใบ นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายสนอง เนียมสกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางเดือนดารา รักเดช เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
นายกฤษดา พรรณหาญ นายช่างโยธาอาวุโส
จ่าเอกณัฐกิจ ไชยรังษี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพยุงศักดิ์ ศรีอนันต์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางอำพร วงศ์ศรัณย์ภัทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม