กองช่าง


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  งานธุรการ
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
จ.อ. ณัฐกิจ  ไชยรังษี  
นางอำพร  วงศ์ศรัณย์ภัทร  
นายพยุงศักดิ์  ศรีอนันต์  
  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายประสงค์   จันทร์ฉ่อง  
   งานวิศวกรรม
  วิศวกรโยธาชำนาญการ 
นายเสกสรรค์  ชื่นจิตกุลถาวร  
นายรัตนะชัย  สีพรมติ่ง  
  งานสถาปัตยกรรม
  สถาปนิกชำนาญการพิเศษ  
นายนิวัต  ว่องวรรธนะกุล  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายภูวดล  ผ่องใส  
  นายช่างเขียนแบบอาวุโส
นางสาวกิรณา  ใจนนท์ถี  
  นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายอรรถชัย   อินทร์พลั้ง  
  งานผังเมือง
  นักผังเมืองชำนาญการ
นายพิทักษ์  เครือรัตนกุล  
  นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
   ฝ่ายการโยธา
นายกรภัทร์  ราชกรม  
   งานสาธารณูปโภค
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายณัฐดนัย   เชื้อศิริถาวร  
นายณฐกร   นามวงค์  
  นายช่างโยธาอาวุโส  
นายกฤษฎา     กุศล  
  งานไฟฟ้าสาธารณะ
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายธนภัทร  สมแสง  
  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายภูศกร   ฟูน้อง  
  งานสถานที่
  งานศูนย์เครื่องจักรกล
  นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายแสวง  บังใบ  
  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น)
นายจามิกร   หอมจันทร์  
  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  วิศวกรโยธาชำนาญการ 
นายวิทยากร  ใจกล้า  
  งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
  วิศวกรโยธาชำนาญการ 
นายสนอง  เนียมสกุล  
  จพง.วิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
นางเดือนดารา   รักเดช  
  งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
  นายช่างโยธาอาวุโส 
นายกฤษดา     พรรณหาญ  

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม