กองช่าง


  กองช่าง
   
  งานธุรการ
จ.อ. ณัฐกิจ  ไชยรังษี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
นางอำพร  วงศ์ศรัณย์ภัทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     
นายพยุงศักดิ์  ศรีอนันต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายประสงค์   จันทร์ฉ่อง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
   
   งานวิศวกรรม
นายเสกสรรค์  ชื่นจิตกุลถาวร วิศวกรโยธาชำนาญการ 
นายรัตนะชัย  สีพรมติ่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ 
   
  งานสถาปัตยกรรม
นายนิวัต  ว่องวรรธนะกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ  
นายภูวดล  ผ่องใส นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวกิรณา  ใจนนท์ถี นายช่างเขียนแบบอาวุโส
นายอรรถชัย   อินทร์พลั้ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นางสาวปภัสพลอย  ชัยวชิระเสถียร นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
   
  งานผังเมือง
นายพิทักษ์  เครือรัตนกุล นักผังเมืองชำนาญการ
นายกรภัทร์  ราชกรม นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ
   
  ฝ่ายการโยธา
   
  งานสาธารณูปโภค
นายณัฐดนัย   เชื้อศิริถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายณฐกร  นามวงค์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤษฎา     กุศล นายช่างโยธาอาวุโส  
  งานไฟฟ้าสาธารณะ
นายธนภัทร  สมแสง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายภูศกร   ฟูน้อง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
   
  งานสถานที่
   
  งานศูนย์เครื่องจักรกล
นายแสวง  บังใบ นายช่างเครื่องกลอาวุโส
   
  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นายจามิกร  หอมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล ระดับต้น
  งานกำจัดขยุมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายวิทยากร  ใจกล้า วิศวกรโยธาชำนาญการ 
   
  งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
นายสนอง  เนียมสกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ 
นางเดือนดารา   รักเดช จพง.วิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
   
  งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
นายกฤษดา     พรรณหาญ นายช่างโยธาอาวุโส 
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม