กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
นางนงคราญ   กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
   
  งานธุรการ
นางบุษบา  ประสิทธิ์อยู่ศีล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางสุภัทร์ษร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางวรนุช   ไพรหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
  (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
   
  งานวางแผนสาธารณสุข
นายกฤษฎา    มั่นกุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   
  งานสุขาภิบาล
นางอริยา  บริบูรณ์ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน 
   
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวพัทธ์ธีรา  เทพวงค์ นักวิชาการุสุขาภิบาล
   
  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางรดาฉวี   นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
   
  งานสัตวแพทย์
นายไพรสน   พรมเมือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
   
  งานรักษาความสะอาด
นายมนู    สิมะพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   
   
   
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม