กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
นางนงคราญ   กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
งานธุรการ  
นางบุษบา  ประสิทธิ์อยู่ศีล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางสุภัทร์ษร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
นางวรนุช   ไพรหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
งานวางแผนสาธารณสุข  
งานสุขาภิบาล  
นางชนิศรา   ขัติยะ จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  
นางอริยา  บริบูรณ์ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
นายสมชาย  จูเปาะ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  
นางฉวี   นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
งานสัตวแพทย์  
นายไพรสน   พรมเมือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
งานรักษาความสะอาด  
นายมนู    สิมะพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม