กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
นางนงคราญ   กันกา  
  งานธุรการ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางบุษบา  ประสิทธิ์อยู่ศีล  
นางสุภัทร์ษร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
นางวรนุช   ไพรหิรัญ  
  งานวางแผนสาธารณสุข
  งานสุขาภิบาล
  เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน 
นางอริยา  บริบูรณ์  
  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
นางรดาฉวี   นาระถี  
  งานสัตวแพทย์
  สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
นายไพรสน   พรมเมือง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
นางนงคราญ   กันกา  
  งานธุรการ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางบุษบา  ประสิทธิ์อยู่ศีล  
นางสุภัทร์ษร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
นางวรนุช   ไพรหิรัญ  
  งานวางแผนสาธารณสุข
  งานสุขาภิบาล
  เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน 
นางอริยา  บริบูรณ์  
  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
นางรดาฉวี   นาระถี  
  งานสัตวแพทย์
  สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
นายไพรสน   พรมเมือง  
  งานรักษาความสะอาด
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  กองวิชาการและแผนงาน
นายมนู    สิมะพรม  

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม