กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับ
     
นางวรนุช  ไพรหิรัญ นักบริหารงานสาธารณสุข  ต้น
นายสมบัติ   อนุเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชก
นายรังสรรค์   อินทา นักวิชาการสุขาภิบาล  ชก
นายมนู   สิมะพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชง
นางชนิศรา  ขัติยะ จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชง
นางอริยา  บริบูรณ์ จพง.สุขาภิบาล ชง
นางฉวี     นาระถี นักบริหารงานสาธารณสุข  ต้น
นายไพรสน   พรมเมือง สัตวแพทย์ ชง
นางบุษบา      ประสิทธิ์อยู่ศีล เจ้าพนักงานธุรการ ชง
นางสุภัทร์ษร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการ ชง

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม