สำนักการศึกษา


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  สำนักการศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)
นายธีระวัฒน์    สงวนพงษ์  
  งานธุรการ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นายสมบูรณ์  ธรรมสา  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกิตติธัช  ชัยมงคล  
  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางชื่นใจ   ศรีใจ  
  งานการเจ้าหน้าที่
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกรรณิกา  คีรีวัน  
นางสาวสุพาภรณ์  หนูคง  
  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวโชติกา  มาลูน  
  ฝ่ายกิจการโรงเรียน
  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสุภณิดา  เกษแก้ว  
  งานศึกษาปฐมวัย
  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวรัชนีวรรณ  เศวตสวัสดิกุล  
  งานโรงเรียน
  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางจรรยา   พลสารัตน์  
  ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางลัดดา  กังวานนวกุล  
  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายเสฏฐวุฒิ หลักบ้าน  
  ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม
  งานกิจการศาสนา
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายบรรจง   คูสุวรรณ์  
  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางผรัณดา  สุนันต๊ะ  
  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  งานกีฬาและนันทนาการ
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกานต์  มหาวงศ์  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวธัญชนก  เรืองจิตต์  
  งานระบบสารสนเทศ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายศักย์ศรัณย์   ใจอิ่นคำ  
  งานงบประมาณ
  จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางกาญจนา   สุวรรณ  

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม