สำนักการศึกษา


ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ นักบริหารงานการศึกษาระดับสูง
นายเสถียร ชาติทรัพย์สิน นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง
นางชื่นใจ ศรีใจ นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
นางสาวรัตนา อารีย์ นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
นางลัดดา กังวานนวกุล นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
นางสุภนิดา เกษแก้ว นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
นางสาวปัทมาวดี คันธแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางคนึงนิตย์ นันตา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายวิเชียร ธรรมยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอัญชลี ปันต๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกฤษนา สีไพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกิตติธัช ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมบูรณ์ ธรรมสา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพัชรีพรรณ สุภามณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวราตรี สุขมงคล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกาญจนา สุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธัญญณัฐ ชาวเหนือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม