กองคลัง


ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายกฤช รัตนาภรณ์ นักบริหารงานการคลังระดับกลาง
นางขันทอง วงศ์ยศ นักบริหารงานการคลังระดับต้น
นางกัลยา จันทกูล นักบริหารงานการคลังระดับต้น
นางมาลี ศิริชัยเจริญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางพัชราภรณ์ ประเวทจิตร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางกมนรัตน์ บุญจีน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางกุลธิดา หิรัญศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสุวารี ชาติทรัพย์สิน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางนฤมล ใจนวล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางนิภาพรรษ์ พิพัฒนบัญชา เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางสาวศิรภัทร พันธุ์พิทยแพทย์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางสุพรรณี ตารินทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวรติกร ช่างแก้ว เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวจริยา ธาราวร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังระดับต้น
นางสาวอำไพ ช่างปัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจารุวัลย์ วุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพัชพรรณ กันคำ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวพัชรี ธิแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวผกามาศ ศรีผาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวกรณภทร วิวัฒนะมงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางบุญเตือน ยาลังกาญจน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายสุชา ทองคำ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายนริน จันทร์ผ่องศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางธัญวรรณ สัญญะพันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางณัฐวรา ช่างปัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางบงกช จันทร์ผ่องศรี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางอรพินท์ กาดนอก นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางชลนภา ว่องวรรธนะกุล เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นายสมคิด ตุลา เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางจุฑามาศ สมณะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางประเทือง ยอดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพิศมัย เหล็กแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางแสงดา มะโนหาญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม