สำนักปลัดเทศบาล


ส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้
  กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด
  ในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
  การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล
  ให้เป็นไปตามนโยบายแนงทางและแผนการ
  ปฏิบัติราชการของเทศบาล
1.1 ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควมคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
  งานการเจ้าหน้าที่  งานพัฒนาและส่งเสริมการ
  การท่องเที่ยว  และงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  1.1.1. งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
  2. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
  3. งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
  4. งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
  5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  7. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  8. งานพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน
  การลาศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา
  9. งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
  10. งานสวัสดิการบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
  11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
  12. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา
  13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2. งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
  2. งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
  และหน่วยงานอื่น
  3. งานต้อนรับ  แนะนำ  อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้ง
  ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
  4. งานประชาสัมพันธ์  ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
  ท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
  5. งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว
  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่
  และและที่มีอยู่แล้ว
  6. งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว  รวมทั้งตรสจสอบประเมิน
  ผลและให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
  7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1.3. งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1 . การบริหารช่องจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสารของรถประจำทาง
  2 . การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
  3 . การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋ว
  4 . การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
  5 . การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี
  6. การรักษาความปลดอภัย
  7. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลประชาชน
  8. การความคุมดูแลการติดป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
  9. การจัดให้มีบริการห้องสุขา
  10. การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ดและเครื่องดื่ม
  11. การจัดให้มีบริการรับฝากของ
  12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
  13. การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
  14. การเก็บเงินค่าบริการสถานีดขนส่ง
  15. การจัดหา  ดูแล  ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณ์
1.2 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
  ทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษา
  ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
1.2.1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
  3. งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป รายงาน เสนอแนะ
  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
  อัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เชน อุทกภัย วาตภัย
  4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกใน
  การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 
  5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
  8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.2.  งานรักษาความสบเรียร้อยและ งานรักษาความสบเรียร้อยและความมั่นคง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง 1. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่  แผงลอย รวมทั้ง
  กิจการค้าที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  2. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ
  และกฎมายที่เกี่ยวข้อง
  3. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่
  เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
  4. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสบงเรียบร้อย
  และความมั่นคง
  5. งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.3 งากกู้ชีพกู้ภัย งานกู้ชีพกู้ภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.จัดเตรียมความพร้อมใช้ของวัสดุ อุปกรณ์
  เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติการด้าน
  การแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์การแพทย์รวม
  ทั้งเวชภัณฑ์ในการให้บริการ
  2. ออกหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานบริการ
  3. การเคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลผู้ป่วย
  อุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุอย่างถูกวิธี
  4.ให้บริการรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ประสานกับ
  เครือข่ายประจำศูนย์ รับแจ้งเหตุตลอดเวลา
  เพื่อให้บริการทันสถานการณ์และเวลา
  5.ให้บริการขับยานพาหนะที่ใช้สำหรับ
  ลำเลียงและขนส่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน รับและ
  ส่งต่อผู้ป่วยไปหน่วยบริการต่างๆ ตามคำสั่ง
  6. ประสานงานอำนวยความสะดวกในงาน
  ที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
  ปฏิบัติงาน
  7. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้น
  แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
  การปฏิบัติงาน
1.3ฝ่ายทะเบียนราษฎและ มีหน้าที่รับผิดชอบในการใหบริการประชาชน  และจัดเก็บข้อมูลประชาชน
บัตรประจำตัวประชาชน ด้านการทะเบียนราษฎร สำหรับประชาชนที่มีสัญชาติไทยและที่ไม่มีสัญชาติ
  ไทยเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ การแก้ไขรายการในเอกสารการ
  ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวฯ การเพิ่มชื่อหรือจำหน่ายรายการในเอกสาร
  การทะเบียน  การกำหนดเลขที่บ้าน  จำหน่าย รื้อถอนบ้าน ด้านบัตรประจำตัว
  ประชาชนสำหรับประชาชนที่มีสัญชาติไทย  ทีมีภูมิลำเนาในเขตสำนักงาน
  ทะเบียนและนอกเขตสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น  และประชาชน
  ที่ไม่มีสัญชาติไทย ทั้งที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้ายกฎหมายและไม่ชอบ
  ด้วยกฎหมาย รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1.  งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. รับแจ้งการเกิด, ออกสูติบัตร สำหรับคนไทยและคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดย
  ขอบด้วยกฎหมาย ที่คลอดในเขตเทศบาลนครเชียงราย
  2. รับแจ้งการเกิด, ออกสูติบัตร  สำหรับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง, แรงงาน
  ต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา, บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่คลอดในเขต
  เทศบาลนครเชียงราย
  3. รับจ้างการตาย, ออกมรณบัตร สำหรับคนไทยและคนต่างด้าวที่เข้าเมือง
  โดยชอบด้วยกฎหมาย  ที่เสียชีวิตในเขตเทศบาลนครเชียงราย
  4. รับจ้างการตาย, ออกมรณบัตร สำหรับคนต่างด้าวที่หลบหนี่เข้าเมือง,แรงงาน
  ต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา, และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เสียชีวิต
  ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
  5. สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคล  ที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบ
  ด้วยกฎหมาย สัญชาติพนม่า ลาว กัมพูชา, และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
  กลุ่เชื้อชาติพันธ์ หรือชนเผ่าต่างๆ ทีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
  6. รับคำร้องของลรายการสัญชาติไทยของคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
  ก่อนพ.ศ.2535 ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
  7. รับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ย้ายเข้า-ย้ายออก) บุคคลลสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าว 
  สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา, บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน, รับแจ้งการย้ายที่อยู่
  ปลายทางสำหรับบุคคลสัญชาติไทย
  8. รับแจ้งการปลูกสร้างบ้าน/รื้อถอนบ้าน,จัดพิมพ์ทะเบียนบ้าน-กำหนดเลขที่บ้าน
  9. การแก้พขรายการในเอกสารการทะเบียรราษฎร
  10. เพิ่มชื่อ/จำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและเอกสารการทะเบียนราษฎร
  11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
1.3.2.  งานบัตรประจำตัวประชาชน งานบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. รับคำขอและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีทำบัตรครั้งแรก
  2. รับคำขอและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรหาย/ถูกทำลาย/
  หมดอายุ
  3. รับคำขอและเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้ใหม่ กรณีบัตรชะรุดในสาระ
  สำคัญ, เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล,เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่
   
   
  4. รับคำขอ และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีอื่นๆ เช่น กรณีได้รับการ
  เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน, ได้รับกลับคืนสัญชาติไทย, พ้นสภาพจากการได้
  รับการยกเว้น
  5. รับคำขอและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณีให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่
  นอกเขตเทศบาล
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
1.2.3. งานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตร งานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรฯ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. ตรวจสอบข้อมูล  การทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ
  หน่วยงานภายในและภายนอก สำหรับใช้อ้างอิงในการปฏิบัติราชการ
  2. รวบรวมข้อมูล/จัดทำสถิติข้อมูล ทางทะเบียนราษฎรทุกประเภท
  3. รวบรวมข้อมูล/จัดทำสถิติข้อมูล บัตรประจำตัวประชาชนทุกประเภท
  4. รวบรวมข้อมูล/จัดทำสถิติข้อมูล  ทางทะเบียนและบัตรประจำตัว
  บุคคลต่างด้าวทุกกรณี
  5. รับคำขอและบริการข้อมูลแก่ประชาชน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ 
  ที่มีความประสงค์จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา, ทางราชการ
  และในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
  6. จัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง,บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,บัญชีราย
  ชื่อผู้เสียสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว. สมาชิก
  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  7. จัดทำประกาศกำหนดที่ออกเสียงประชามติ, บัญชีรายชื่อผี้สิทธิ์ออกเสียง
  ประชามติ
  8. สำรวจจัดทำข้อมูลบุคคลที่เสียชีวิตที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
  เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือาตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
1.2.4. งานสถานะบุคคลและสัญชาติ งานสถานะบุคคลและสัญชาติ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.เพิ่มชื่อคนต่างด้าวเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย
  2.สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคล
  ไม่มีสถานะทางทะเบียน
  3.ออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับบุคคล
  ที่ไม่มีสัญชาติไทย
  4.ขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23
  5.งานแจ้งเกิดคนไม่ได้สัญชาติไทย
  6.งานแจ้งตายคนไม่ได้สัญชาติไทย
  7.แจ้งย้ายออกคนไม่ได้สัญชาติไทย
  8.แจ้งย้ายเข้าคนไม่ได้สัญชาติไทย
  9.แก้ไขรายงานคนไม่ได้สัญชาติไทย
  10.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล
  ไม่มีสถานะทางทะเบียนลงในฐาน
  ข้อมูลคอมพิวเตอร์
  11.สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคล
  ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
  12. คัดและรับรองรายการ
  13.จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ
1.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควมคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
  งานธุรการ   และงานกิจการสภา
1.4.1 งานธุรการ 1. งานสารบรรณของเทศบาล
  2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่
  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
  3. งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  4. งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  5. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
  7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4.2 งานกิจการสภา 1. งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  และหน่วยงานต่างๆ
  2. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม