ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือกับไจก้าเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ “คีรีชัย ยามะ” ณ ดอยสะเก็น ชูเป็นสัญลักษณ์ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

โดย งานประชาสัมพันธ์

                                   เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือกับไจก้าเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่
                                              “คีรีชัย ยามะ” ณ ดอยสะเก็น
                   ชูเป็นสัญลักษณ์ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า เตรียมเปิดโครงการสร้างกิจกรรมชุมชนที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัย  ดึงจุดเด่นและความน่าสนใจภายในชุมชนดอยสะเก็นและชุมชนโดยรอบมาสร้างมูลค่าพัฒนาเป็นแหล่งเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแห่งใหม่  ในชื่อ “คีรีชัย ยามะ” พร้อมขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกวัย โดยจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมือง จ.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดเผยว่า “ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ได้คัดเลือกให้เทศบาลนครเชียงรายเป็น 1 ใน 6 "เมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต อันเป็นโครงการที่ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA)  จนสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้พิการในทุกๆ ด้าน  ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเทศบาลนครเชียงรายจึงได้เริ่มดำเนินงานโครงการสร้างกิจกรรมชุมชนที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัย โดยดึงจุดเด่นและความน่าสนใจภายในชุมชนดอยสะเก็นและชุมชนรอบข้างมาสร้างมูลค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (Community – Based Tourism)  แห่งใหม่ในชื่อ “คีรีชัย ยามะ” ณ ชุมชนดอยสะเก็น พื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่ แวดล้อมด้วยบรรยากาศของการเป็นชุมชนเกษตรปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและห้องเรียนธรรมชาติ พร้อมขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกวัย สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดเชียงราย

         นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวต่อไปว่า“อีกทั้งในปี พ.ศ.2560 นี้ เป็นปีที่สำคัญยิ่งอันเนื่องมาจากเป็นปีที่ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 130 ปีที่แล้ว ที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามในปฏิญญาทางราชไมตรีและการพาณิชย์ นับแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ มีบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากและมีประชากรของญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอาศัยเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของโลกซึ่งชาวญี่ปุ่นต่างมีความรู้สึกใกล้ชิดกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งดั้งนั้นความตั้งใจที่ได้จัดโครงการสร้างกิจกรรมชุมชนที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัย เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ชื่อ“คีรีชัย ยามะ” เกิดมาจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่นหรือไจก้า และพิธีเปิดโครงการฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมือง จังหวัดเชียงราย จะเปรียบเสมือนการร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น และที่สำคัญก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ และของจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม