ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จัดโครงการเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

โดย งานประชาสัมพันธ์

 

                                                เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

                                          จัดโครงการเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

เทศบาลนครเชียงราย โครงการนำชุมชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 5 ตุลาคม 2560 เชิญชวนชุมชนและพนักงานเทศบาลร่วมกันถือศีลปฏิบัติธรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

นายวันชัย  จงสุทธานาณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8  ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันเข้าพรรษา ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา”

ในการนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทำโครงการนำชุมชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 นี้ โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในทุกวันพระ นอกจากนั้นได้ประสานแกนนำชุมชนทั้ง 64 ชุมชนเชิญชวนพี่น้องในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนของเทศบาลนครเชียงรายได้จัดทำตารางการปฏิบัติธรรมสำหรับพนักงาน/ลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงรายผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนร่วมกับประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลร่วมกัน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนให้อยู่ในจารีตประเพณีที่งามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนและที่สำคัญเป็นการลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะสุรา และยาเสพติดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามตารางวัน เวลา       และสถานที่ดังนี้

          - ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2560   เวลา 06.30 น.          ณ วัดพระสิงห์

- ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2560   เวลา 06.30 น.          ณ วัดฝั่งหมิ่น

- ครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560   เวลา 06.30 น.          ณ วัดสักกวัน

- ครั้งที่ 4 วันที่ 7  สิงหาคม 2560      เวลา 06.30 น.          ณ วัดเชตวัน (วันพระนอน)

- ครั้งที่ 5 วันที่ 15 สิงหาคม 2560     เวลา 06.30 น.          ณ วัดดอยพระบาท

- ครั้งที่ 6 วันที่ 21 สิงหาคม 2560      เวลา 06.30 น.          ณ วัดคีรีชัย (ดอยสะเก็น)

- ครั้งที่ 7 วันที่ 29 สิงหาคม 2560     เวลา 06.30 น.          ณ วัดเชตุพน

- ครั้งที่ 8 วันที่ 5  กันยายน 2560     เวลา 06.30 น.          ณ วัดเม็งรายมหาราช(ฮ่องลี่)

- ครั้งที่ 9 วันที่ 13 กันยายน 2560      เวลา 06.30 น.         ณ วัดห้วยปลากั้ง

- ครั้งที่ 10 วันที่ 20 กันยายน 2560   เวลา 06.30 น.          ณ วัดศรีมิ่งแก้ว (หัวฝาย)

- ครั้งที่ 11 วันที่ 28 กันยายน 2560   เวลา 06.30 น.          ณ วัดพระแก้ว

        - ครั้งที่ 12 วันที่ 5 ตุลาคม 2560        เวลา 06.30 น.         ณ วัดหนองนกเขียน(สันหนอง)

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายทุกท่านร่วมแต่งชุดขาวเข้าวัดฟังธรรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5371-1333 ต่อ 301-7 ทุกวันในเวลาราชการ.

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม