ข่าวประชาสมพันธ์

ผลการประเมินการบริการประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่น

โดย ผู้ดูแลระบบ

ผลการประเมินการบริการประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลนครเชียงราย
 
 เทศบาลนครเชียงราย จัดทำการประเมินผลการให้บริการประชาชนด้านสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประชาชนผู้รับบริการให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ด้าน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 95 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “เทศบาลนครเชียงรายได้จัดมีการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร การทำบัตรประจำตัวประชาชน และการแจ้งเกิด แจ้งตาย การแจ้งย้าย และอื่นๆ โดยมีฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล ได้มีการประเมินผลการให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ฯ ได้มีการจัดทำการประเมินผลการให้บริการประชาชนไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไว้ ซึ่งมีรายละเอียดพอสรุปได้ 5 ด้าน ได้แก่
1.ด้านการให้บริการและคำแนะนำต่อประชาชน มีระดับความพึงพอใจดีมากถึง 98.08 %
2.ด้านมารยาทและความสุภาพในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจดีมากถึง 99.18 %
3.ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  มีระดับความพึงพอใจดีมากถึง 89.62 %
4.ด้านความสะดวกในการให้บริการ  มีระดับความพึงพอใจดีมากถึง 95.09 %
5.ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระดับความพึงพอใจดีมากถึง 97.54 %
 
โดยภาพรวมประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจให้กับการบริการของสำนักทะเบียนราษฎรท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงรายไว้ที่ร้อยละ 95 ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลนครเชียงรายต่อไป
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม