ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย


โดย ผู้ดูแลระบบ

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 วันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้แทนจากจากธนาคารกรุงไทย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงแรมนาคนครา เชียงราย เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรส่งความสุขแด่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม