ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเข้าพบนายกเทศมนตรีนครเชียงราย


โดย ผู้ดูแลระบบ

ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเข้าพบนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เข้าพบนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย พร้อมกันนี้ได้ร่วมพูดคุยทางกรมธนารักษ์มีนโยบาย “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ในที่ราชพัสดุ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่ต้องดำเนินการบูรณาการร่วมกันที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุมชนพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม