ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง


โดย ผู้ดูแลระบบ

เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

 20 ตุลาคม 2563 ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้ นักเรียนได้ลงมือปลูกผักสวนครัว เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ให้กับนักเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดกระบวนการเรียนรู้ นอกห้องเรียน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม