ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

๑๓ ตุลาคมร่วมน้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพลตานหาพ่อหลวงของเรา


โดย ผู้ดูแลระบบ

๑๓ ตุลาคมร่วมน้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพลตานหาพ่อหลวงของเรา

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดทำโครงการ "น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล ตานหาพ่อหลวงของเรา" เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข และเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ในการนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเซียงราย เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน นักเรียน และประชาชนในชุมชน จำนวน ๘๐๐ คน จัดกิจกรรม ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนครเซียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเซียงราย จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม