ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ติดตามความคืบหน้าโครงการอาหารปลอดภัย


โดย ผู้ดูแลระบบ

ติดตามความคืบหน้าโครงการอาหารปลอดภัย

 เชียงรายจากเมืองเกษตรกรรมสู่การค้าชายแดน และสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุข กองการแพทย์ และกองสวัสดิการ เทศบาลนครเชียงรายร่วมติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย ต้องปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ (เกษตรกร/ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้แปรรูป/ผู้ขนส่ง/ผู้ขาย)และปลายน้ำ (ผู้บริโภค)

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ ร่วมลงนามกับเทศบาลนครเชียงรายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนช่วเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม