ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ (Chiangrai Band Music Challenge 2)


โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ (Chiangrai Band Music  Challenge 2)

 

กติกาและเกณฑ์การตัดสินประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ

Chiangrai Band Music  Challenge 2

___________________________________________

          เพื่อให้การจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ Chiangrai Band Music

Challenge 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดกติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ ดังต่อไปนี้

1.     คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.1  รุ่นเด็กอายุ ไม่เกิน 12 ปี  สมาชิกในวงทุกคนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย

1.2  รุ่นเด็กและเยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี  สมาชิกในวงทุกคนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย

1.3  รุ่นเยาวชนอายุ ไม่เกิน 18 ปี  ไม่จำกัดภูมิลำเนา

1.4  รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่มีความสามารถทางด้านดนตรี  ไม่จำกัดภูมิลำเนา

 

       2.   เงื่อนไขและระเบียบการประกวด

2.1  การเข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งสมาชิกแต่ละวงเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้วงละ 5 – 10 คน

2.2  สมาชิกในวงสามารถรวมกลุ่มกันหลายโรงเรียนได้

2.3 วงที่เข้าร่วมประกวดต้องแสดงสดเท่านั้น ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติ

2.4 วงที่เข้าร่วมประกวดต้องเล่นเครื่องดนตรีกับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ ได้แก่ กลองชุดมาตรฐาน(กระเดื่องเดี่ยว)

     เครื่องขยายเสียงร้อง และเครื่องขยายเสียงดนตรี

2.5 วงที่เข้าร่วมประกวดสามารถนำเครื่องดนตรีอื่นนอกเหนือจากที่เตรียมให้มาเสริมได้

     โดยต้องระบุเครื่องดนตรีในขั้นตอนการลงทะเบียน

2.6 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้

                    2.7 เพลงที่ใช้ประกวด

2.7.1 เพลงที่ทำคลิป VDO DEMO เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน

- ใช้เพลงอิสระ 1 เพลง

2.7.2  เพลงที่ใช้ประกวด (แสดงทั้งหมด 3  เพลง )

          2.7.2.1  รุ่นเด็กอายุ ไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ (นับเวลาอายุจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

          - เพลงช้า 1 เพลง

          - เพลงเร็ว 1 เพลง

                              สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้ วงที่เข้าประกวดจะต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อม

ของเครื่องดนตรี ทดสอบเสียง และบรรเลง  รวมเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 นาที ในกรณีที่ใช้เวลา

เกินจะตัดคะแนน นาทีละ 2 คะแนน เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

 

 

 

 

2.7.2.2  รุ่นเด็กและเยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ (นับเวลาอายุจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม

            2563)

          - เพลงช้า 1 เพลง

          - เพลงเร็ว 1 เพลง

          - เพลงอิสระ 1 เพลง

สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้ วงที่เข้าประกวดจะต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อม

ของเครื่องดนตรี ทดสอบเสียง และบรรเลง  รวมเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 20 นาที ในกรณีที่ใช้เวลา

เกินจะตัดคะแนน นาทีละ 2 คะแนน เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

 

2.7.2.3  รุ่นเยาวชนอายุ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (นับเวลาอายุจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

          - เพลงช้า 1 เพลง

          - เพลงเร็ว 1 เพลง

- เพลงอิสระ 2 เพลง

                              สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้ วงที่เข้าประกวดจะต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อม

ของเครื่องดนตรี ทดสอบเสียง และบรรเลง  รวมเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 25 นาที ในกรณีที่ใช้เวลา

เกินจะตัดคะแนน นาทีละ 2 คะแนน เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

 

หมายเหตุ   1. สามารถเลือกเล่นได้  3 – 4  เพลง

               2. หากเล่น 3  เพลงคณะกรรมการจะใช้คะแนนทั้ง 3 เพลงในการตัดสิน ( กำหนดเวลาไม่เกิน  20 นาที)

               3. หากเล่น 4 เพลงคณะกรรมการจะเลือกใช้คะแนนจากเพลงที่เล่นได้อันดับสูงสุดลำดับที่ 1 – 3 เท่านั้นในการตัดสิน (กำหนดเวลาไม่เกิน  25 นาที)

 

2.7.2.4  บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่มีความสามารถทางด้านดนตรี

          - เพลงช้า 1 เพลง

          - เพลงเร็ว 1 เพลง

- เพลงอิสระ 2 เพลง

  ( สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้ )

หมายเหตุ   1. สามารถเลือกเล่นได้  3 – 4  เพลง

               2. หากเล่น 3  เพลงคณะกรรมการจะใช้คะแนนทั้ง 3 เพลงในการตัดสิน

               3. หากเล่น 4 เพลงคณะกรรมการจะเลือกใช้คะแนนจากเพลงที่เล่นได้อันดับสูงสุดลำดับที่ 1 – 3 เท่านั้นในการตัดสิน (กำหนดเวลาไม่เกิน  25 นาที)

 

2.8  หากสมาชิกในวงที่เข้าร่วมประกวดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด โดยไม่มี

      ข้อทักท้วง และจะไม่ได้รับเงินค่าสนับสนุนทีม

2.9 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

3.  ขั้นตอนและระยะเวลา

3.1  ส่ง VDO DEMO ใบสมัครและรูปถ่ายสมาชิกวง

          - กรอกแบบฟอร์ม ใบสมัครตามที่กำหนด

          - ลงชื่อผู้ควบคุม พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ลงในใบสมัคร

- แนบรูปถ่ายสมาชิกทั้งวง (แต่งกายด้วยสุภาพเท่านั้น)

- ส่งใบสมัครผ่าน .........................................

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม  2563

- ทุกวงที่เข้าประกวดจะต้องส่งวิดีโอผลงาน (Demo) เพลงที่เข้าประกวด จำนวน 1 เพลง

มายังช่องการติดต่อดังต่อไปนี้

-        Upload Clip VDO DEMO และ Share Link Drive มาที่ Inbox

......................................................... ภายในวันที่  7 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ ทางผู้จัดการแข่งขัน สามารถนำคลิปไปตัดต่อเพื่อทำสปอตประชาสัมพันธ์ได้

                    3.2   รอบการแข่งขัน รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

ขึ้นแสดงบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ในวันที่ 21  พศจิกายน 2563

                              - ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล

 

3.3  รอบการแข่งขัน รุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

ขึ้นแสดงบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ในวันที่ 22  พศจิกายน 2563

                              - ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล

 

3.4   รอบการแข่งขัน เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

ขึ้นแสดงบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ในวันที่ 28  พศจิกายน 2563

                              - ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล

 

3.5  รอบการแข่งขัน บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ

ขึ้นแสดงบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ในวันที่ 29  พศจิกายน 2563

                              - ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล

 

4. เกณฑ์การตัดสินพิจารณาให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)

ตัดสินโดยดุลยพินิจจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์การประกวดวงดนตรี

- ทักษะทางดนตรี                                                 50          คะแนน

- ความกลมกลืนและความสมดุลของแต่ละเครื่องดนตรี        20          คะแนน

- การถ่ายทอดอารมณ์เพลง                                      20          คะแนน

- รูปแบบการร้องการเล่นดนตรีและความคิดสร้างสรรค์       10          คะแนน

หมายเหตุ หากบรรเลงเพลงเกินเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนนจากคะแนนรวมที่ได้

 

 

          5. ประเภทรางวัล  รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี แบ่งได้ดังนี้

                    5.1      รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล         15,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

                    5.2      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล         10,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

                    5.3      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เงินรางวัล         5,000

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม