ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือโควิด 19 โดยมีการวัดไข้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของหน่วยงานที่ปฎิบัติงานในสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย พร้อมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคน โดยตั้งจุดวัดไข้ที่บริเวณทางเข้าสำนักงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจวัดไข้จนเลิกงาน

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมขั้นสูงสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการดังนี้

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม