ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

“๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รำลึกพระคุณบูรพาจารย์”


โดย ผู้ดูแลระบบ

“๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รำลึกพระคุณบูรพาจารย์”

 “๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รำลึกพระคุณบูรพาจารย์”

“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” คำขวัญวันครู 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า นโยบายในการสร้างนครเชียงรายให้เป็นนครแห่งการศึกษา นครแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายจำนวน ๘ โรงเรียน จำนวน ๘,๐๐๐ กว่าคน ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่บุตรหลานชาวเชียงราย โดยนำหลักพัฒนาตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมีความเข้าใจในสภาพสังคมปัจจุบันความต้องการผู้ปกครองที่มุ่งหวังให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ โดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรางวัลโรงเรียนพระราชทาน “เด็กหญิงกชพร หลวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย “ และสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา “โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น” ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเทศบาลนครเชียงราย ที่มุ่งเน้นการศึกษาและมีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

ทั้งนี้ กิจกรรมในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า จำนวน ๙๙ รูป โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เวลา ๐๘.๓๐ -๑๑.๓๐ น. พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม