ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในด้าน “การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป” การจัดการ”มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”และการจัดการ”เหตุรำคาญ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายที่สำคัญยิ่งเพื่อที่จะทำให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงด้านการลด การคัดแยก และการนำนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม