ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุสลิม


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุสลิม

 

วันที่ 1 เมษายน  2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการเปิด อบรมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุสลิม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้แก่ชุมชน ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการพัฒนาชุมชนตามหลักศาสนาอิสลาม นำจริยวัตรและคำสอนของท่านศาสดามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ประกอบอาชีพที่ตนถนัดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มองค์กรสร้างอาชีพ และสร้างชุมชนมุสลิมที่เข้มแข็ง ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนมุสลิมกกโทรง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม