ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายะโซนที่ ๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และการเป็นเมืองสุขภาพที่เน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ตลอดจนการสร้างสังคมของผู้สูงอายุ ให้มีลักษณะเอื้ออาทรต่อกัน มีความเข้าใจกันลดความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาคทางสังคมร่วมกัน ณ อาคารฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม