ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาผู้สูงอายุ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาผู้สูงอายุ

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาผู้สูงอายุ ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครอบคลุมทุกด้านแบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดผู้สูงอายุต้นแบบ รวมทั้งเกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสู่ความยั่งยืน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีฯ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม