ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงรายประจำปี ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงรายประจำปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานเปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงรายประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างด้านนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ เพิ่มพูนความรู้การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม