ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน นำกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาลจำนวน ๗๐ นายพร้อมทั้งผู้นำชุมชนและจิตอาสาในเขตเทศบาลนครเชียงรายอีกจำนวนกว่า ๑๐๐ คน ไปเข้ารับการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการจากภาคประชาชนและราชการทุกส่วน  ที่จัดโดยมณฑลทหารบกที่ ๓๗ และจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๗ จังหวัดเชียงราย ก่อนที่ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น.ของวันเดียวกันได้นำผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”และทุกภาคส่วน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการขุดลอกและพัฒนาร่องน้ำด้านหลังวัดศรีทรายมูล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม