ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลนคร”เชียงราย” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลนครเชียงรายและภาคีเครือข่าย ได้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ , สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำกกและโขง-ภาคเหนือ,มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกยังเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ในการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม