ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดงาน “เปิดบ้าน ท.๕ ภาษาและวัฒนธรรมจีน”


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดงาน “เปิดบ้าน ท.๕ ภาษาและวัฒนธรรมจีน”

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดบ้าน ท.๕ ภาษาและวัฒนธรรมจีน” กิจกรรมทางวิชาการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ในการใช้ภาษาเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอนาคต ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม