ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแกนนำ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแกนนำ

 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแกนนำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถดูแลตนเอง เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น รวมทั้งดูแลครอบครัวและผู้อื่นได้ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม