ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภท รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จากสถาบันพระปกเกล้า เป็นอีกรางวัลแห่งความภูมิใจของชาวเทศบาล การส่งเสริมสันติสุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตผ่านการดำเนินโครงการเกือบร้อยโครงการ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชนและประชาชนในเขต ให้มีกระบวนการทำงานร่วมกันในการสร้างความสมานฉันท์ในบริบทของชุมชนตนเอง ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม