ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดจัดงานเทศกาลวันกล้วยหอมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดจัดงานเทศกาลวันกล้วยหอมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการจัดงานเทศกาลวันกล้วยหอมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการร่วมกันผลิต การหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการด้านการเกษตร และสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเกษตรกร ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนป่าตึงริกกก จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม