ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุขโ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุขโ

 

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุขโดยได้รับงบสนับสนุนจากสำนักสสส. ม.ขอนแก่น และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ และในการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบการดูแล การพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครเชียงรายได้แบ่งพื้นที่ในการดูแลผู้สูงอายุออกเป็น ๕ โซน ซึ่งได้คัดเลือกชุมชนที่ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ด้วยกัน โดยการนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครเชียงราย บุคคลากรทุกกอง สำนัก ร่วมกับ แกนนำชุมชน จิตอาสาในชุมชน เครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข เพื่อผู้สูงอายุมีคุณค่า มีบทบาท มีหน้าที่ ที่จะร่วมกันพัฒนาให้เมืองเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม