ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์การปกครองท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐


โดย ผู้ดูแลระบบ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์การปกครองท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐


                เทศบาลนครเชียงราย  โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ได้คัดเลือกตัวแทนครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์การปกครองท้องถิ่น ระดับภาคเหนือครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของ อปท. ในภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และเพื่อคัดเลือกตัวแทน

               ระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ

               รายการแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ รายการ  เทศบาลนครเชียงราย ได้ส่งรายการเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๗๐ รายการ  ผลการแข่งขัน เทศบาลเชียงรายได้รับรางวัล ดังนี้

                   รางวัลชนะเลิศ                      จำนวน           ๒๐      รายการ

                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑       จำนวน            ๘       รายการ

                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒       จำนวน           ๘       รายการ

                   รวม               จำนวน           ๓๖      รายการ

                  ทั้ง ๓๖ รายการ ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศต่อไป

          จากการส่งรายการเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๗๐ รายการ เป็นรายการที่ได้รับรางวัลทุกรายการ ดังนี้

                 รางวัลเหรียญทอง                   จำนวน           ๕๙      รายการ

                 รางวัลเหรียญเงิน                    จำนวน           ๑๐      รายการ

                 รางวัลเหรียญทองแดง               จำนวน           ๑       รายการ

                             รวมทั้งสิ้น        จำนวน           ๗๐      รายการ

     สรุปผลรวมได้รับรางวัล เป็นอันดับที่ ๑ ของ  ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

 แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม