ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ ระหว่าง เทศบาลนครเชียงราย กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีความสุข มีการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือเทศบาลนครเชียงราย ในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนากายภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม