ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทั้ง ๖๔ ชุมชน


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทั้ง ๖๔ ชุมชน

 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นตัวแทนกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทั้ง ๖๔ ชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรูปแบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ของกองการแพทย์ โดยงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ.อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม