ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย


๑. สถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

๒. ดัชนี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( 61)

๓. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

๕. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ข้อมูลจำนวนพื้นที่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๗. ข้อมูลสถิติ การใช้บริการเรื่องต่างๆของสำนักทะเบียน ๒๕๖๓

๘. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒๕๖๒

๙. ขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ เทศบาลนครเชียงราย


Top
แนะนำเทศบาล

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม