ผู้บริหารฝ่ายประจำ


ผู้บริหารฝ่ายประจำ

 

 

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์

(ปลัดเทศบาลนครเชียงราย)

 


 •  

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)


 •  

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


 • นายอิทธิพล สุนทรสีมะ

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


   

 

ผู้อำนวยสำนัก/กอง


 • นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์

  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
  (นักบริหารงานการศึกษาระดับสูง)


 • นายอิทธิพล สุนทรสีมะ

  รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


 • นายกฤช รัตนาภรณ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  (นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)


 • นางนัยนา อินทจักร์

  รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


 • นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลาง)


 • นางนงคราญ กันกา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  (นักบริหารงานกองสาธารณสุขฯระดับกลาง)


 • นางสาววรรณพัชร จินดาขัด

  รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


 • นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล

  รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์
  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)


Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม