เทศบาลนครเชียงราย - เทศบาลลนครเชียงราย
 

ผู้บริหารฝ่ายประจำ


 

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์
(ปลัดเทศบาลนครเชียงราย)

 •  นายวิสูตร บรรเจิดกิจ

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)


 •  

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


 • นายธเนศ โกมลธง

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


   

 

ผู้อำนวยสำนัก/กอง

 • นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับสูง)

 • นายกฤช รัตนาภรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)

 • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 • นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลาง)

 • ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


 • นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล

รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)


Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม