สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ

ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย

นายบุญช่วย ตุงคะบุรี

รองประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 • นายบุญธรรม อะทะวงษา

 • นายจิรวัฒน์ ณ เชียงใหม่

 • นายสีทน ดาระสุวรรณ

 • นายบุญรัตน์ สุวรรณดี

 • นายบุญช่วย ตุงคะบุรี

 • นายมงคล มาน้อย


 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 • นายธวัช หล้านามวงค์

 • นายพรศักดิ์ ใจสุข

 • นายธานี มณีรัตน์

 • นายเสริมศักดิ์ ชุมภูพันธ์

 • นางอัจฉรา อนุรักษ์

 • นายปฏิพัฒน์ ยอดสุวรรณ์


 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 • นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ

 • นายชมพร เพ็ญกุล

 • นายจรูญ กันทาสุวรรณ์

 • นายสมศักดิ์ สภามณี

 • นายประเสริฐ ทรายหมอ

 • นายชาญณรงค์ นามนคร


 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

 

 • นายจรินทร์ วิวัฒน์ไมตรี

 • นางพร บุญประเสริฐ

 • นายนรินทร์ เนตรสุวรรณ์

 • นายอำนวย ทองฟู

 • นายอัจริยะ ผามั่ง


Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม