คณะผู้บริหาร


นายวันชัย จงสุทธานามณี

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นายทนง ดอนชัย

  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นายปรีชา อนุรักษ์

  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นางบังอร มะลิดิน

  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล

  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นายสม จิตใจ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นายธวัชชัย กันทาสุวรรณ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นายสนอง บุญเรือง

  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 • นายศักดิ์ชัย แสงพันธ์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

   


Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม