การจัดองค์กรเทศบาลนครเชียงราย


เทศบาลนครเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจำนวน 24 คน

ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และมีคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน และเข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2551

ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

 • นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
 • รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คนที่ 1
 • รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คนที่ 2
 • รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คนที่ 3
 • รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คนที่ 4

การแบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงราย

แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 8 กอง 1 สถานธนานุบาล และโรงเรียนเทศบาลจำนวน 8 โรง โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาประกอบด้วย

 • สำนักปลัดเทศบาล
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักการศึกษา
 • กองสวัสดิการสังคม
 • กองการแพทย์

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร เชียงราย

 • โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
 • โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 • โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
 • โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
 • โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
 • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 • โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
 • โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม