ข้อมูลทั่วไป


ที่ตั้งอาณาเขต

สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านดู่ และตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (หลักเขตที่ 1 - 2)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสันทรายและตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (หลักเขตที่ 9 -14)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (หลักเขตที่ 2 - 9)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลป่าอ้อดอนชัย และตำบลรอบเวียงอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  (หลักเขตที่ 14 - 20)

พื้นที่เขตรับผิดชอบ

เทศบาลนครเชียงราย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 60.85 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของตำบลต่างๆ ทั้งหมด 4 ตำบล คือ ตำบลเวียงทั้งตำบล ตำบลรอบเวียง (หมู่ที่ 1-26 ) ตำบลริมกก (บางส่วน หมู่ที่ 1 - 6) และตำบลสันทราย (บางส่วน หมู่ที่ 6 และ 13 ) เทศบาลนครเชียงราย ประกอบด้วยชุมชน 65 ชุมชน ดังนี้

เขต 1
 1. ชุมชนดอยทอง
 2. ชุมชนวัดพระแก้ว
 3. ชุมชนราชเดชดำรง
 4. ชุมชนเกาะลอย
 5. ชุมชนเทิดพระเกียรติ
 6. ชุมชนป่างิ้ว
 7. ชุมชนฮ่องลี่
 8. ชุมชนน้ำลัด
 9. ชุมชนทวีรัตน์
 10. ชุมชนบ้านดอย
 11. ชุมชนห้วยปลากั้ง
 12. ชุมชนหนองเหียง
 13. ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย
เขต 2
 1. ชุมชนบ้านไร่
 2. ชุมชนเกาะทอง
 3. ชุมชนรั้วเหล็กเหนือ
 4. ชุมชนรั้วเหล็กใต้
 5. ชุมชนวังดิน
 6. ชุมชนริมน้ำกก
 7. ชุมชนกกโท้งใต้
 8. ชุมชนมุสลิมกกโท้ง
 9. ชุมชนกองยาว
 10. ชุมชนแควหวาย
 11. ชุมชนสันตาลเหลือง
 12. ชุมชนสันต้นเปา
 13. ชุมชนป่าตึงริมกก
 14. ชุมชนเอื้ออาทรริมกก
 15. ชุมชนร่องเสือเต้น
 16. ชุมชนฝั่งหมิ่น
 17. ชุมชนป่าแดง
 18. ชุมชนบ้านใหม่
 19. ชุมชนสามัคคีมั่นคง
เขต 3
 1. ชุมชนสันหนอง
 2. ชุมชนสันป่าก๊อ
 3. ชุมชนดอยสะเก็น
 4. ชุมชนหน้าสนามกีฬา
 5. ชุมชนสันขี้เบ้า
 6. ชุมชนสันติสุข
 7. ชุมชนสันสลี
 8. ชุมชนศรีทรายมูล
 9. ชุมชนสันเมืองเหล็ก
 10. ชุมชนหนองบัว
 11. ชุมชนร่องปลาค้าว
 12. ชุมชนสันคอกช้าง
 13. ชุมชนสันกลาง
 14. ชุมชนสันป่าหนาด
 15. ชุมชนป่าส้าน
 16. ชุมชนเจ็ดยอด
 17. ชุมชนสันสุด
 18. ชุมชนวัดศรีเกิด
เขต 4
 1. ชุมชนประตูเชียงใหม่ฯ
 2. ชุมชนหน้าศูนย์วิจัยพืชสวน
 3. ชุมชนหัวฝาย
 4. ชุมชนหนองปึ๋ง
 5. ชุมชนสันโค้งหลวง
 6. ชุมชนสันโค้งน้อย
 7. ชุมชนเด่นห้า
 8. ชุมชนแม่กรณ์
 9. ชุมชนธารน้ำกรณ์
 10. ชุมชนดอยพระบาท
 11. ชุมชนรอยพระพุทธบาท
 12. ชุมชนดอยเขาควาย
 13. ชุมชนป่าตึง
 14. ชุมชนสันป่าก่อเหนือ
 15. ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่ในที่ราบสูงระหว่างภูเขา พื้นที่มีลักษณะรูปกะทะมีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำกก และแม่น้ำกรณ์ไหลผ่าน ซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพที่สำคัญต่างๆ ในเมืองเชียงราย เช่น ธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว การค้า การอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงราย

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2544 จำนวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546 จำนวน 1,404.10 มิลลิเมตร จำนวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 

จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 7.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือว่าหนาวจัดในพื้นที่ราบ อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 8-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟ้า ปลายปี 2556 จึงทำให้อากาศที่เชียงรายในช่วงฤดูหนาว เป็นพื้นที่ๆ นักท่องเที่ยวอยากมาเป็นอย่างยิ่ง

 

การคมนาคม

การคมนาคมขนส่งทางบก

เทศบาลมีระบบคมนาคมขนส่งที่เอื้ออำนวยและเชื่อมโยงกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง มีสะพานลอยในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน มีการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (เดิม) ตั้งอยู่ที่ถนนประสพสุข รับ-ส่ง ผู้โดยสารเฉพาะจังหวัดเชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (ตะเคียนคู่) ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่เดินทางไป - มาจากต่างจังหวัด มีเส้นทางซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญ คือ

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือสายเอเชีย (A-1) หรือถนนพหลโยธิน เป็นถนนที่มี เส้นทางการเดินรถสี่ช่องการจราจรทางจากกรุงเทพฯ - จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 829 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 (เด่นห้า - ดงมะดะ) จากจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 182 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 จากเชียงราย–แม่จัน–แม่สาย ระยะทาง 62 กิโลเมตร
 • ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1020 จากสี่แยกแม่กรณ์ อ.เมือง–เทิง-เชียงของ จ.เชียงราย ระยะทาง 111 กิโลเมตร
 • ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1232 จากห้าแยกพ่อขุนเม็งราย อ.เมือง-อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ระยะทาง 15 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1233 จากสี่แยกศรีทรายมูล อ.เมือง – อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 จากสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 – ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
 • ทางหลวงชนบท (ถนนผังเมืองรวมสาย จ. 1) จากถนนฝั่งหมิ่น-ป่าแดง ถึง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232
 • ทางหลวงชนบท (ถนนผังเมืองสาย ค. 3) จากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย – ทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 1

การคมนาคมขนส่งทางอากาศ

มีสนามบิน 2 แห่ง ได้แก่ สนามบินที่ใช้ในราชการกองทัพอากาศ และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์สากลที่อยู่ติดเขตเทศบาล และเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และ GMS ส่งผลให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ

การคมนาคมขนส่งทางน้ำ

เป็นการเดินทางโดยล่องแพหรือเรือ จากท่าเทียบเรือเทศบาลเชิงสะพานแม่น้ำกกถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำน้ำกกซึ่งเป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งทางน้ำ เป็นเส้นทางที่นำนักท่องเที่ยวไปบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้า

ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครเชียงรายประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกชุมชน แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน ต้องทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เทศบาลได้อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

การประปา

เทศบาลนครเชียงรายได้ใช้บริการประปาจากสำนักงานการประปาเชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายจะได้ขยายประปาเข้าสู่ชุมชนให้ราษฎรทั้งในเขตเทศบาลได้ใช้น้ำประปาครบทุกครัวเรือนในอนาคต การสื่อสารและโทรคมนาคม สำนักงานบริการโทรคมนาคมสาขาเชียงราย ตั้งอยู่ที่ ถ.งำเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการให้บริการหลัก 2 บริการ คือ

1. การบริการไปรษณีย์ เช่น การส่งจดหมาย ไปรษณียบัตร พัสดุ สิ่งของตีพิมพ์ การสะสมตรา ไปรษณียากร ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ฯลฯ ปัจจุบันมีการให้บริการไปรษณีย์ 3 แห่ง คือ ไปรษณีย์เชียงราย ตั้งอยู่ที่ ถ.อุตรกิจ ไปรษณีย์ล้านนา ตั้งอยู่ที่ ถ.พหลโยธินสายเก่า และไปรษณีย์สี่แยกแม่กรณ์ ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย

2. การบริการโทรคมนาคม เช่น บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการวิทยุคมนาคม บริการสื่อสารข้อมูล สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการในเขตเทศบาลมี 10 สถานี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มี 11 ฉบับ สภาพการจราจร

ในปัจจุบันเขตเทศบาลมีปัญหาการจราจรติดขัดเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนหรือมีฝนตก และในช่วง เทศกาลสำคัญต่างๆ ซึ่งเทศบาลได้มีโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองตามระบบผังเมืองรวม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต

ลักษณะการใช้ที่ดิน

พื้นที่เขตเทศบาลมีจำนวน 38,031-1-00 ไร่ (60.85 ตร.กม.)

เป็นพื้นที่พักอาศัย ปลูกสร้างอาคาร 15,708 แปลง คิดเป็น 7,105-0-84 ไร่

พื้นที่ประกอบการค้า 1,273 แปลง คิดเป็น 2,307-2-139 ไร่

พื้นที่ประกอบการเลี้ยงสัตว์ 41 แปลง คิดเป็น 155-1-70 ไร่

พื้นที่ปลูกไม้ล้มลุก 2,410 แปลง คิดเป็น 9,773-1-99 ไร่

พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,900 แปลง คิดเป็น 2,710-1-1 ไร่

พื้นที่ว่างเปล่า 5,891 แปลง คิดเป็น 5,001-1-27 ไร่

ส่วนพื้นที่เหลืออีกประมาณ 11,067 ไร่ เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และสถานที่อื่นๆ

การใช้ที่ดินในลักษณะผสมผสานปะปนกัน โดยมากใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองจะใช้ในการประกอบการค้าขาย อุตสาหกรรม ที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนสายหลักจะมีการค้าขายอย่างหนาแน่นส่วนมากจะเป็นธุรกิจการค้า ซึ่งเทศบาลได้ทำการรณรงค์ให้มีการปลูกอาคารบ้านเรือน ให้เป็นแบบล้านนาและไม่สูงเกินไป เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพของโบราณสถาน ส่วนการใช้ที่ดินเพื่อสร้างบ้านจัดสรรและที่ดินเพื่อการเกษตรจะอยู่รอบเขตเทศบาล

แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์

ในเขตเทศบาลมีลำน้ำสำคัญที่ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ คือ แม่น้ำกก แม่น้ำกรณ์ไหลผ่าน ทำให้เอื้อ ต่อการท่องเที่ยว และการเกษตรกรรมของประชาชนในเขตเทศบาล

จำนวนประชากร

ในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 73,838 คน (ณ เดือนพฤษภาคม 2559) แยกเป็นชาย จำนวน 35,255 คน หญิง 38,583 คน  จำนวนครัวเรือน 46,515 หลังคาเรือน.

สถานที่ตั้ง ลานกีฬา/ลานอเนกประสงค์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

จำนวน 65 ชุมชน ดังนี้

เขต 1
 1. ชุมชนดอยทอง
 2. ชุมชนวัดพระแก้ว
 3. ชุมชนราชเดชดำรง
 4. ชุมชนเกาะลอย
 5. ชุมชนเทิดพระเกียรติ
 6. ชุมชนป่างิ้ว
 7. ชุมชนฮ่องลี่
 8. ชุมชนน้ำลัด
 9. ชุมชนทวีรัตน์
 10. ชุมชนบ้านดอย
 11. ชุมชนห้วยปลากั้ง
 12. ชุมชนหนองเหียง
 13. ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย
เขต 2
 1. ชุมชนบ้านไร่
 2. ชุมชนเกาะทอง
 3. ชุมชนรั้วเหล็กเหนือ
 4. ชุมชนรั้วเหล็กใต้
 5. ชุมชนวังดิน
 6. ชุมชนริมน้ำกก
 7. ชุมชนกกโท้งใต้
 8. ชุมชนมุสลิมกกโท้ง
 9. ชุมชนกองยาว
 10. ชุมชนแควหวาย
 11. ชุมชนสันตาลเหลือง
 12. ชุมชนสันต้นเปา
 13. ชุมชนป่าตึงริมกก
 14. ชุมชนเอื้ออาทรริมกก
 15. ชุมชนร่องเสือเต้น
 16. ชุมชนฝั่งหมิ่น
 17. ชุมชนป่าแดง
 18. ชุมชนบ้านใหม่
 19. ชุมชนสามัคคีมั่นคง
เขต 3
 1. ชุมชนสันหนอง
 2. ชุมชนสันป่าก๊อ
 3. ชุมชนดอยสะเก็น
 4. ชุมชนหน้าสนามกีฬา
 5. ชุมชนสันขี้เบ้า
 6. ชุมชนสันติสุข
 7. ชุมชนสันสลี
 8. ชุมชนศรีทรายมูล
 9. ชุมชนสันเมืองเหล็ก
 10. ชุมชนหนองบัว
 11. ชุมชนร่องปลาค้าว
 12. ชุมชนสันคอกช้าง
 13. ชุมชนสันกลาง
 14. ชุมชนสันป่าหนาด
 15. ชุมชนป่าส้าน
 16. ชุมชนเจ็ดยอด
 17. ชุมชนสันสุด
 18. ชุมชนวัดศรีเกิด
เขต 4
 1. ชุมชนประตูเชียงใหม่ฯ
 2. ชุมชนหน้าศูนย์วิจัยพืชสวน
 3. ชุมชนหัวฝาย
 4. ชุมชนหนองปึ๋ง
 5. ชุมชนสันโค้งหลวง
 6. ชุมชนสันโค้งน้อย
 7. ชุมชนเด่นห้า
 8. ชุมชนแม่กรณ์
 9. ชุมชนธารน้ำกรณ์
 10. ชุมชนดอยพระบาท
 11. ชุมชนรอยพระพุทธบาท
 12. ชุมชนดอยเขาควาย
 13. ชุมชนป่าตึง
 14. ชุมชนสันป่าก่อเหนือ
 15. ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่


Top
แนะนำเทศบาล

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม